REGULAMIN
Obiektu Rezydencja Mazury

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin obiektu obowiązuje na terenie Rezydencja Mazury i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Obiektem noclegowym”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.
 3. Opiekunem Gościa jest pracownik recepcji.
 4. Regulamin Obiektu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty meldunkowej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Regulamin Obiektu jest dostępny w recepcji, w teczce informacyjnej w każdym pokoju oraz na stronie internetowej www.rezydencja-mazury.pl

DOBA 

 1. Pomieszczenie mieszkalne w Obiekcie, zwane w dalszej części „pokojem” wynajmowane jest na doby.
 2. Doba rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Prośbę o przedłużenie doby noclegowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 8:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Obiekt może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.
 5. Obiekt noclegowy zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w obiekcie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 6. Przedłużenie doby noclegowej wiąże się z dodatkową opłatą. W okresie tzw. „sezonu wysokiego” opłata za przedłużenie doby noclegowej wynosi 100 zł / 1 godz. Szczegółowe informacje odnośnie opłat związanych z przedłużeniem doby uzyskacie Państwo w recepcji.

REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji lub osobiście w Rezydencja Mazury.
 2. Po dokonaniu rezerwacji przez recepcje  Gość otrzymuje drogą mailową umowę wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości 30 % wartości pobytu. Przy pobycie weekendowym kwota zadatku wynosi 50% kwoty pobytu. W przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku wynosi 100%  wartości pobytu.
 3. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, Obiekt zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez Obiekt rezerwacji.
 4. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym, Gość otrzymuje drogą mailową umowę gwarantowanej rezerwacji.
 5. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłatą zadatku, przed datą planowanego przyjazdu:
  • korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom anulacji rezerwacji,
  • Obiekt zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania z niej środków w wysokości 40 % wartości pobytu, traktując tą płatność jako zadatek.
 1. Płatność za cały pobyt powinna zostać uregulowana w dniu przyjazdu po wypełnieniu karty meldunkowej.
 1. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Obiekt przyjmuje Gości pełnoletnich oraz młodzież powyżej 14 roku życia.
 3. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 4. Osoby niezarejestrowane w Obiekcie mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa, przebywać w pokoju od 7:00 do 22:00.
 5. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika lub innych osób przebywających w Obiekcie, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Obiekty Rezydencja Mazury.
 6. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
 7. Obiekt zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.
 8. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje  w dniu następnym nie później niż w dniu wyjazdu.
 9. Rozliczenie pobytu można dokonać  gotówką lub kartą płatniczą. Obiekt może przyjąć walutę obcą EURO, USD, GBP. Obca waluta zostanie przeliczona po kursie kupna obowiązująca  w kantorze  w danym dniu.
 10. W przypadku opuszczenia przez Gościa Obiektu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie  zwrócona.
 11. W przypadku nieprzybycia Gościa do Obiektu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, Obiekt nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.

USŁUGI

 1. Obiekt świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze niezwłoczną reakcję.
 2. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez obiekt,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie,
  • zmianę pokoju w miarę posiadanych możliwości, lub w inny sposób złagodzić niedogodności gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły zostać usunięte.
  • jeden ręcznik na dobę dla jeden osoby  do strefy SPA
 3. Na życzenie Gościa Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o wyznaczonej godzinie,
  • możliwość przechowywania w sejfie pieniędzy i przedmiotów wartościowych, przy czym ich łączna wartość nie może stokrotnie przekraczać ceny za pokój,
  • wypożyczenie żelazka i deski do prasowania do użytku tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
  • room service wykonywany jest co 3 dni
 4. Na życzenie Gościa Obiekt świadczy odpłatnie następujące usługi:
  • dodatkowy room service polegający na wymianie pościeli
 1. Wszystkie pokoje w Obiekcie Rezydencja Mazury wyposażone są w minibar serwujący napoje bezalkoholowe, alkoholowe oraz przekąski. Korzystanie z minibaru jest odpłatne. Cennik produktów z minibaru znajduje się w karcie informacyjnej umieszczonej w każdym pokoju. Informacje te dostępne są również w Recepcji.
 2. Płatny niestrzeżony parking znajdujący się na terenie ogrodzonej posesji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

 1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie.
 4. W przypadku utraty przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.11.1964 roku, nr 1 , poz. 2 z późniejszymi zmianami. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu  przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w sejfie.
 5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 6. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu, czy poza terenem Obiektu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
 2. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
 3. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji lub obsługi pięter.
 4. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.
 5. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, wyjąć kartę do pokoju z włącznika prądu, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
 6. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Obiektu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Obiektu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

CISZA NOCNA

 1. W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, świeczek zapachowych, kadzidełek, lampionów, e-papierosów,  używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 2. W Obiekcie istnieje możliwość korzystania ze strefy SPA na podstawie odrębnych regulaminów, dostępnych w recepcji i na stronie internetowej Obiektu www.rezydencja-mazury.pl do których zapoznania się i przestrzegania zobowiązani są Goście.
 3. W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. W przypadku uruchomienia systemu DSO i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami. W obu przypadkach jest to koszt 1000 zł.
 4. W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Obiekt bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Obiekcie.
 5. W pokojach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych, broni białej itp.
 6. W pokojach obowiązuje system zarządzania elektrycznością oparty na kartach do pokoi. Karty wydane w recepcji należy umieszczać we włącznikach prądu po wejściu do pokoju. Zagubienie karty wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 100 zł.
 7. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług noclegowych. Administratorem danych osobowych jest Rezydencja Mazury z siedzibą w Marcinkowie 76c. Pełna informacja o danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego regulaminu oraz dostępna jest na stronie www.rezydencja-mazury.pl, w teczkach i w recepcji.
 8. Zakazuje się prowadzenia na terenie Obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 9. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren obiektu.
 10. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.
 11. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach.
 12. Aktualny cennik usług i opłat w obiekcie znajduje się w recepcji.
 13. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Obiektu Rezydencja Mazury pisemnie na adres e-mail:  kontakt@rezydencja-mazury.pl
 14. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Obiektem jest sąd właściwy dla siedziby głównej Rezydencja Mazury.

Dyrekcja Obiektu Noclegowego Rezydencja Mazury